مقالات
عطر ها

عطر ها

شاید تاثیر بوی عطر و ادکلن بر افراد، خیلی بیشتر از تاثیر لباس، گفتار و یا رفتار باشد. در این بین چیزی که از اهمیت خاصی برخوردار است انتخاب ادکلن صحیح است. همه چیزدر این دنیا، حتی چیزهای غیرطبیعی و عجیب هم بوی خاص خود را می دهند

عطر ها

1399/05/11  
شاید تاثیر بوی عطر و ادکلن بر افراد، خیلی بیشتر از تاثیر لباس، گفتار و یا رفتار باشد. در این بین چیزی که از اهمیت خاصی برخوردار است انتخاب ادکلن صحیح است. همه چیزدر این دنیا، حتی چیزهای غیرطبیعی و عجیب هم بوی خاص خود را می دهند

عطر و ادکلن

شاید تاثیر بوی عطر و ادکلن بر افراد، خیلی بیشتر از تاثیر لباس، گفتار و یا رفتار باشد. در این بین چیزی که از اهمیت خاصی برخوردار است انتخاب ادکلن صحیح است. همه چیزدر این دنیا، حتی چیزهای غیرطبیعی و عجیب هم بوی خاص خود را می دهند

. Maybe the smell of perfume and cologne impact on individuals, much more than the effect of the dress, speech or behavior. Between the important thing is choosing the right cologne. All impoverished the world, even things that are unusual and unique weird smell.

عطرها و ادکلن ها از ترکیب اسانسها، ترکیبات معطر و تثبیت کننده‌ها و حلالها تشکیل می‌شوند تا در خوشبو سازی بدن و یا محیط زندگی از آنها استفاده شود. مواد اولیه معطر سازنده عطر از طریق استخراج از منابع گیاهی، حیوانی و یا از روش‌های تولید مصنوعی مواد شیمیایی تهیه می‌گردند. از طریق متن هاو حفاری‌های باستان شناسی معلوم شده‌است که عطرها در بعضی از تمدن‌های اولیه انسانی وجود داشته‌اند. عطر سازی مدرن از اواخر قرن نوزدهم میلادی که تولید مصنوعی مواد معطری همچون وانیلین و کومارین بطور تجاری ممکن شد، شروع گردیده‌است.

Perfume and cologne from a blend of essential oils, aromatic compounds, stabilizers and solvents to form a fragrant body or environment they are used. Raw materials extracted from aromatic fragrance manufacturer of plant resources, animal or synthetic chemical production methods are provided. Perfumes have been known through archaeological excavations Hove text in some basic human civilizations have existed. Modern aromatization of the late nineteenth century, the manufacture of synthetic aromatic substances such as vanillin and coumarin commercially possible, starting Grdydhast.

انواع عطرها تنها در میزان غلظت عصاره‌های روغنی معطر در حلال آن، که می‌تواند شامل اتانول یا ترکیبی از آب و اتانول باشد متفاوت هستند. شدت و ماندگاری عطر بر اساس غلظت، شدت و طول عمرترکیبات معطر (اسانس طبیعی / روغن عطر) مورد استفاده در آن می‌باشد: هر قدر درصد ترکیبات معطر افزایش می‌یابد، شدت و ماندگاری آن نیز زیادتر می‌شود.

Various fragrances fragrant oil extracts only the concentration of the solvent, ethanol or a mixture of ethanol and water is included, which can vary. Severe and long lasting fragrance based on the concentration, intensity and longevity of the aromatic compounds (natural essential oils / perfume oils) are used in: the percentage of aromatic compounds increases, it also increases the severity and persistenceare.

عطرهای خالص بطور عرفی بر روی نقاطی از بدن که نبض دارند پاشیده می‌شوند. نقاطی مانند پشت گوشها، پشت گردن، سمت داخلی مچ، آرنج و زانوها از آن جمله‌اند تا گرمای این نقاط عطر را گرم کردهو رایحه آنرا بطور مداوم پخش کند. در صنعت عطر جدید، استفاده از عطر‌هایی با غلظت‌های متفاوت با توجه به زمان استفاده از آنها در طول روز پیشنهاد می‌شود: محصولاتی با شدت پخش بوی ملایم مانندروغن حمام، شامپو بدن و لوسیون بدن برای صبح و عطر‌هایی که به نبض‌ها پاشیده می‌شوند برای غروب پیشنهاد می‌گردند. ادکلون‌ها بسرعت متساعد شده و تا دو ساعت پخش بو دارند.در صورتی که عطر‌ها تا شش ساعت نیز می‌توانند پخش بو داشته باشند.

 Pure Perfume common on areas of the body that have the pulse being sprayed. Places such as behind the ears, back of neck, on the inside of the wrist, elbow and knee Jmlhand it to heat hot spots perfumes and fragrances to play it constantly. The new fragrance industry, using Trhayy concentrations vary according to time of day offered: products such as bath oil with a mild flavor intensity distribution, body shampoo and body lotion for morning and Trhayy pulses which are sprayed for sunset are suggested. Adklvnha Mtsad and quickly spread to two hours to Bo. Bo distribute the fragrances can also have up to six hours.

عوامل مختلفی می‌توانند بر چگونگی تاثیر عطرها بر بدن استفاده کننده و در نهایت بوی رایحه عطر موثر واقع شوند. از رژیم غذایی بعنوان یکی از این عوامل می‌توان نام برد، بطوریکه مصرف غذاهای تندو چرب شدت رایحه عطرها را افزایش می‌دهد. مصرف داروها نیز می‌تواند خصوصیات عطر را تحت تاثیر قرار دهد. خشکی نسبی پوست استفاده کننده نیز مهم است، عطرها بر روی پوست‌های چرب مدتبیشتری نسبت به پوستهای خشک پخش بو دارند

. Several factors can influence how the body and the smell of perfume fragrances are effective. The diet can be named as one factor, as intake of fatty foods, spicy fragrance, fragrance intensity increases. Taking medications can also affect the flavor characteristics. The relative dryness of the skin is also important, perfumes on oily skin, dry skin, play longer than they smell.


نظرات کاربران
ارسال نظر
7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.
  • شماره تماس: 02136640783
  • interkalainterkala@gmail.com